Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional 2.205. Zăvoaiele Borcutului

Art. 1 - Aria naturală protejată Zăvoaiele Borcutului, denumită în continuare rezervaţia naturală, trecută sub regim provizoriu de ocrotire prin Decizia nr. 58/1976 a Consiliului Popular al Judeţului Bistriţa-Năsăud, este o arie protejată de interes naţional listată sub codul 2.205. prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a III-a zone protejate, fiind încadrată la categoria rezervaţii naturale de tip hidrogeologic, corespunzătoare categoriei III a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.

Art. 2 - Scopul rezervaţiei naturale este cel de protecție şi conservare a izvoarelor minerale din categoria apelor feruginoase, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene și carbogazoase situate pe un con de travertin acoperit în cea mai mare parte de păduri de conifere, precum și de conservare a biodiversității dezvoltate în această zonă.

Art. 3 - Din punct de vedere administrativ, rezervaţia naturală este situată în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul administrativ al comunei Romuli din judeţul Bistriţa-Năsăud. Rezervaţia naturală se află pe terenul proprietate a comunei Runcu Salvei.

Art. 4 - Rezervaţia naturală se întinde pe o suprafaţă de 1 ha.

Art. 5 - (1) Limitele rezervaţiei naturale nu sunt declarate printr-un act normativ.

(2) Coordonatele geografice ale centrului ariei naturale protejate sunt 47°33'9.28" latitudine nordică şi 24°30'58.46" longitudine estică, iar altitudinea medie este de 962 m.

Art. 6 - Custodia rezervaţiei naturale este asigurată de Asociaţia Harta Verde România, denumită în continuare Custode, potrivit Convenţiei de custodie nr. 242/12.04.2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Art. 7 – Pe teritoriul rezervaţiei naturale sunt interzise:  

a) accesul şi circulaţia cu orice mijloc de transport, vehicule sau autovehicule;

b) activitățile de campare;

c) activitățile de picnic, în sensul Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;

d) perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace: strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente de sonorizare şi amplificare.

e) amplasarea de stâne şi locuri de târlire;

f) ararea, discuirea sau scarificarea terenurilor;

g) utilizarea îngrăşămintelor chimice, amendamentelor şi substanţelor de protecţie a plantelor;

h) utilizarea îngrăşămintelor naturale - gunoi de grajd, compost - peste echivalentul a maxim 30 kgN/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de primăvară;

i) folosirea mustului de gunoi de grajd;

j) tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale;

k) strângerea materialului lemnos, inclusiv a crengilor şi arborilor căzuţi la pământ, din rezervația naturală, fără avizul prealabil al Custodelui;

l) plantarea de specii alohtone de arbori în rezervaţia naturală;

m) vânătoarea în teritoriul rezervaţiei naturale.

n) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor şi semnelor de marcaj;

o) hrănirea speciilor de interes cinegetic în fondul de vânătoare din cuprinsul rezervaţiei naturale, fără avizul Custodelui;

p) spălatul unor obiecte cum ar fi vehicule, rufe, recipiente şi alte asemenea, precum şi utilizarea de detergenţi în apele din interiorul rezervaţiei naturale;

r) deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri în apele din cuprinsul rezervaţiei naturale, fără a fi procesate conform legilor în vigoare;

s) exploatarea de agregate minerale cum sunt nisipul, pietrişul, lutul şi alte asemenea din suprafaţa rezervaţiei naturale;

t) realizarea de construcţii.

Art. 8 - Pentru speciile de floră și faună de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălelor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;

e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop.

Art. 9 -  În rezervaţia naturală sunt permise:

a) accesul și vizitarea ariei naturale protejate;

b) activitățile de ecoturism şi de educaţie ecologică;

c) organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, numai cu avizul Custodelui;

Art. 10 - (1) Cercetarea ştiinţifică va fi orientată spre realizarea scopului primordial, cel de protecţie şi conservare a conurilor de travertin, a izvoarelor minerale, a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul rezervaţiei naturale.

(2) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în aria naturală protejată, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Custodele propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor de conservare ale rezervaţiei naturale.

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul Custodelui, care sprijină logistic, la cererea solicitantului şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia Custodelui un raport de cercetare.

(4) În cazul subiectelor de cercetare care necesită date/informaţii privind rezervația naturală, furnizate de Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a rezervaţiei naturale. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.

(5) Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a speciilor se vor transmite autorităţii locale de protecţia mediului pentru actualizarea periodică a bazelor de date în vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale.

(6) Custodele monitorizează activitatea de păşunat în rezervaţia naturală și în proximitatea acesteia pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

Art. 11 – (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comuna Romuli, respectiv pentru suprafeţele acesteia incluse în perimetrul rezervaţiei naturale se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la rezervaţia naturală menţionată.

(2) Modificarea şi actualizarea  documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui rezervaţiei naturale, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Planului de Management.

(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele rezervaţiei naturale.

Art. 12 - (1) Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei naturale protejate se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul rezervaţiei naturale;

b) autoritatea publică locală pe raza căreia se află rezervaţia naturală are responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere de pe teritoriul ei administrativ la punctele legale de colectare a deşeurilor;

c) deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor din cuprinsul rezervaţiei naturale au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.

(2) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se colectează de către vizitatori şi/sau de către organizatorii excursiilor, urmând a fi transportate la staţiile sau punctele de colectare autorizate.

Art. 13 - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost

săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

(3) Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.

(4) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.

(5) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii.

(7) Prevederile articolului precedent se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către Custode şi de către personalul organelor statului cu competenţe în zonă.

(9) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevăzute la articolul precedent sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 14 - (1) Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are drept de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul rezervaţiei naturale, indiferent de forma de proprietate.

(2) Persoanele fizice sau juridice au obligaţia să se legitimeze la solicitarea personalului de inspecţie şi control al Custodelui pe teritoriul rezervaţiei naturale.

(3) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

Art. 15 - Regulamentul aprobat se aduce la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a Asociaţiei Harta Verde România – www.harta-verde.ro - şi prin afişare la sediile administrațiilor locale din comunele Romuli și Runcu Salvei.

Copyright 2010-2018. Asociația Harta Verde România. Seven este o temă premium pentru Drupal 7.x creată de DoubleMThemes Sus

Sus