Fii membru

De ce să devii membru la Harta Verde România?

Împreună putem aduce un plus de valoare urmărirea scopului asociației de dezvoltare durabilă a societăţii umane prin conservarea biodiversităţii, promovarea ecoturismului şi a educaţiei formale şi non-formale a tinerilor şi adulţilor pentru natură implementând proiecte multidisciplinare şi susţinînd iniţiative etice.

Fie că avem pasiuni comune sau împărtășim o viziune despre cum să trăim în comuniune cu natura, știm faptul că fiind mai mulți sorțile de izbândă cresc.

Cum te înscrii?

Înscrierea este cât se poate de simplă. Vii la una din întâlnirile sau activitățile noastre pentru a ne cunoaște mai bine și acolo vei putea completa un formular de înscriere ca membru asociat. La înscriere, vom avea nevoie, pe lângă formularul de înscriere completat, și de o copie dupa cartea de identitate și o fotografie. Este important să citești și statutul asociației înainte de a te înscrie.

Extras din statutul Asociației:

Capitolul 4. Membrii Asociației

Art. 8. (1) Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice, indiferent de naționalitate, religie, sex, rasă sau apartenență politică, care sprijină moral și/sau material Asociația, care cunosc și respectă statutul și participă activ la acțiunile organizate de Asociație.

(2) Membrii pot fi:

  • Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociației.
  • Membri asociați - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunțe asupra admiterii de noi membri. în caz de refuz, Adunarea nu este obligată să își motiveze decizia.
  • Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale și cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociației. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art. 9. Calitatea de membru se pierde prin:
a. deces sau încetarea existenței persoanei juridice;
b. renunțarea la calitatea de membru, adresată în scris președintelui Asociației;
c. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut și a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

Art. 10. Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;
b. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
c. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației, în vederea promovării și apărării acestora;
d. să participe la activităţile și manifestările organizate de către Asociaţie;
e. să fie informaţi cu privire la proiectele și realizările Asociaţiei;
f.  să aibă acces la baza materială și informativă a Asociaţiei conform Regulamentului Intern de Funcţionare;
g. să beneficieze de remuneraţii, îndemnizaţii, premii pentru activitatea depusă, conform normelor legale;
h. să poarte însemnele Asociaţiei;
i.  să se retragă din Asociație;
j.  să își exprime votul, dacă este cazul;
k. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației și folosirea fondurilor strânse și activitatea organelor de conducere;
l.  să primească sprijin moral și asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).

Art. 11. Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;
b. să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;
c. să participe la adunările generale și/sau la ședințele Consiliului Director, după caz;
d. să sprijine material și moral Asociația;
e. să protejeze natura și să sprijine ideile de conservare a patrimoniului natural și cultural naţional;
f.  să aibă un comportament civilizat în acţiunile organizate de asociaţie;
g. să nu desfășoare activităţi cu caracter politic, religios sau dicriminatoriu în întreaga sa activitate în cadrul asocaţiei.
h. să achite cotizația în cuantumul și la data stabilită de Adunarea Generală.

Art. 12. (1) Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.
(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

Facebook

Facebook icon
RSS icon

Copyright 2010-2024. Asociația Harta Verde România.

Sus